Agebitashi Recipe

นำผัดหลากหลายชนิดลงไปทอดในน้ำมัน ไม่ต้องนานมาก จากนั้นหยิบผักขึ้นมาแช่ลงในน้ำราดที่ประกอบด้วย มิริน โชยุ และสาเก ในอัตราส่วน 2:2:1 นำไปแช่ในตู้เย็นอีกสองชั่วโมงก่อนเสิร์ฟโรยด้วยผงดาชิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *